ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីជាធម្មតា

ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៤ ជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានប្រជាជនជាង ២៥០ លាននាក់។ ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនមានពីរភាសាយ៉ាងតិចដោយសារតែភាពចម្រុះនៃជនជាតិនៅឥណ្ឌូនេស៊ី។ ភាសាឥណ្ឌូណេស៊ីគឺជាភាសាផ្លូវការតែមួយគត់ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងទិដ្ឋភាពជាច្រើន។

Published by Teddy Nee

https://about.me/teddynee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: