Hội Thoại Bằng Tiếng Indonesia

Indonesia là quốc gia đứng thứ tư trong các quốc gia đông dân nhất trên thế giới với dân số hơn 250 triệu người. Hầu hết người Indonesia biết ít nhất hai thứ tiếng do sự đa dạng sắc tộc ở Indonesia. Tiếng Indonesia là ngôn ngữ chính thức duy nhất được sử dụng trong nhiều khía cạnh.

Published by Teddy Nee

https://about.me/teddynee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: