ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីជាធម្មតា

ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៤ ជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានប្រជាជនជាង ២៥០ លាននាក់។ ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនមានពីរភាសាយ៉ាងតិចដោយសារតែភាពចម្រុះនៃជនជាតិនៅឥណ្ឌូនេស៊ី។ ភាសាឥណ្ឌូណេស៊ីគឺជាភាសាផ្លូវការតែមួយគត់ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងទិដ្ឋភាពជាច្រើន។